Aktualności

Regulamin Świetlicy – Aneks

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI.

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii SARS-CoV-19. Wchodzi w życie od 1.09.2020 r.1.

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie świetlicy ma obowiązek zakrywania nosa i ust.
 3. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej (sala 22) oraz w innych salach dydaktycznych (sala gimnastyki korekcyjnej, sala nr 24) wg potrzeby.
 6. Należy tak organizować zajęcia, aby było możliwe zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na powietrzu.
 7. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 8. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków jednak wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie z zabaw na powietrzu), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Do świetlicy należy przynosić tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Nie powinni wymieniać się nimi między sobą.
 11. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.).
 12. W świetlicy nie ma dostępu do zabawek, gier, książek, układanek i innych przyborów oraz sprzętów z uwagi na niemożność dokonania dezynfekcji. Wg potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, klamek, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego.
 13. W świetlicy zostaje wyłączony z użytkowania baniak z wodą pitną.
 14. Sposób odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej następuje w dwóch krokach:
  1. Weryfikacja tożsamości i uprawnień do odbioru dziecka przy wejściu na hol na parterze (od wejścia po schodach do góry),
  2. Przywołanie dziecka przez osobę upoważnioną poprzez domofon przy szatni.
 15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans min. 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 16. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Tags
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.