Aktualności

WSO podczas nauczania zdalnego

Aneks do WSO w SP 91 im. Leonida Teligi w Łodzi

Zasady pracy i system oceniania w nauczaniu zdalnym.

 1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach online ( w aplikacji Teams na platformie Microsoft Office 365).
 2. Musi się zalogować w ciągu 5 minut od rozpoczęcia lekcji.
 3. Nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona w ciągu dwóch dni u wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
 4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinformować wychowawcę o chorobie dziecka.
 5. Lekcja online trwa maksymalnie 30 minut.
 6. Uczeń musi aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 7. Za swoją pracę będzie otrzymywał „+”    lub  „-„ w trakcie prowadzonych lekcji, aby uniknąć sytuacji, że dziecko tylko loguje się na początku spotkania, a potem w nim już nie uczestniczy.
 8. Do komunikacji rodzica z nauczycielem służy dziennik elektroniczny Vulcan, natomiast uczeń kontaktuje się z nauczycielem poprzez Microsoft Office 365.
 9. Informacje dotyczące zadań dla uczniów nauczyciele będą wysyłać w godz. 8.00-16.00, a pozostałe wiadomości w godz. 8.00-20.00.
 10. Uczeń ma obowiązek na bieżąco odczytywać informacje wysyłane przez nauczycieli.
 11. Lekcje online będą się odbywały zgodnie z przedstawionym uczniom planem zajęć.
 12. Uczeń jest zobowiązany odesłać wykonaną pracę maksymalnie do 7 dni – (termin ulega wydłużeniu w przypadku choroby dziecka).
 13. Praca nadesłana po terminie nie będzie oceniana. Uczeń za brak pracy otrzymuje nieprzygotowanie (liczba nieprzygotowań możliwych do wykorzystania w semestrze –  łącznie w trakcie nauki zdalnej i stacjonarnej – jest określona w przedmiotowych systemach oceniania zamieszczonych w WSO). W przypadku przekroczenia ustalonego limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 14. Prace noszące znamiona plagiatu (ściągnięte z Internetu, spisane od rówieśników) będą oceniane na ocenę niedostateczną (1) bez możliwości poprawy.
 15. Niepodpisane imieniem i nazwiskiem prace nie będą oceniane.
 16. Nauczyciel jest zobligowany do wystawienia uczniowi oceny za pracę w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Ocena zostanie umieszczona w dzienniku z adnotacją: waga, zakres materiału.
 17. Nie wszystkie prace zlecone przez nauczyciela będą podlegały ocenie. Nauczyciel wskaże prace, które należy przesłać.
 18. Uczeń może poprawić wyłącznie oceny ze sprawdzianów. Do poprawy może przystąpić tylko jeden raz w terminie ustalonym z nauczycielem.

Dla ocen uzyskanych w trakcie nauczania zdalnego przyjęto następujące wagi:

 • Aktywność – x1
 • Praca domowa – x 1
 • Odpowiedź ustna – x2
 • Projekt – x 2
 • Sprawdzian – x 2

Zasady oceniania zachowania podczas nauki zdalnej.

Wychowawca,  wystawiając ocenę  zachowania,  będzie uwzględniał następujące elementy:

 1. Aktywność ucznia na zajęciach.
 2. Terminowość odsyłania prac i rzetelność ich wykonania.
 3. Zachowanie form grzecznościowych podczas zajęć oraz w korespondencji elektronicznej.
 4. Oceny zachowania proponowane przez nauczycieli uczących w danej klasie.

Ocena zachowania za okres nauki zdalnej stanowi składową oceny semestralnej/rocznej.

Tags
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.