Świetlica

"Otwarcie Świetlicy"
06:30

Rozpoczęcie pracy Świetlicy szkolnej.
"Zakończenie świetlicy"
17:00

Zakończenie pracy Świetlicy szkolnej.

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Aby zapisać dziecko na świetlicę (kl. 1–3), należy w sekretariacie szkoły oddać komplet dokumentów:

 • kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (dostępna na stronie szkoły i w sekretariacie),
 • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości uczniów, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie, a przede wszystkim wychowują.

Obowiązki ucznia na świetlicy

Uczeń:

 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • zgłasza nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i spacerów;
 • słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela, stara się jak najlepiej je wypełnić;
 • nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić;
 • szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa;
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych;
 • dba o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie;
 • dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoja własność;
 • bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.

Cele zajęć w świetlicy

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć zgodnie z przyjętymi normami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i świątecznych w celu umacniania więź narodowych i rodzinnych,
 • wdrażanie do aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej, państwowej,
 • przygotowanie dziecka do poczucia dumy z historii i kultury Polski,
 • kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych wychowanków,
 • wyrabianie spostrzegawczości,
 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,
 • pobudzanie fantazji i wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i muzycznej,
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie czasu wolnego zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka,
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.

Regulamin wewnętrzny świetlicy

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-17.00.

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest przed wszystkim dla dzieci, które muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców.
 2. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci uczęszczające do klas 1-3. W uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc ( na jednego nauczyciela przypada 25 dzieci) dopuszcza się możliwość korzystania z opieki świetlicy uczniom klas starszych po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 3. W świetlicy realizuje się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.
 4. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków).
 5. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla chętnych dzieci.
 6. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.
 7. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego w świetlicy.
 8. Wychowawcy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas i pedagogiem.
 9. Przy świetlicy działa koło TPD.
 10. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka po lekcjach ? wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.
 11. W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano to w kracie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualną datą (nauczyciele nie zwalniają dzieci na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów).
 12. Rodzice zobowiązani są odbierać dzieci punktualnie (do godz. 17). W przypadku powtarzających się spóźnień rodziców, dziecko nie będzie mogło uczęszczać do świetlicy.
 13. W przypadku trzykrotnego złamania kontraktu świetlicowego (dotyczącego zachowania się na świetlicy)  zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami (oraz podpisanego przez rodziców dzieci) oraz braku odpowiedniej współpracy, dany uczeń nie będzie mógł uczęszczać do świetlicy.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.