Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp91lodz.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-30

Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno od strony ul. Kasprzaka – niedostępne do codziennego użytkowania oraz drugie od strony boiska wielofunkcyjnego, znajdujące się na tyłach budynku szkoły. Korytarze, schody nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind. Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły za bramą wjazdową po lewej stronie znajduje się parking. Przed budynkiem szkoły jest również kilka dodatkowych miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Osobom niepełnosprawnym wraz z psem przewodnikiem lub psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynku oraz jego otoczenia.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość pomniejszenia liter
 • podświetlane linki
 • podkreślone linki
 • mapa strony
 • nawigacja klawiaturą
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Gąsiorek, k.gasiorek@sp91lodz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 611 68 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi znajduje się przy ulicy Kasprzaka 54 w Łodzi.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od strony boiska szkolnego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do szkoły od sali gimnastycznej, gdzie znajduje łatwo dostępne wejście do wewnątrz. Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajduje się blisko wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła ma własny parking od strony ulicy Kasprzaka. Na parkingu znajdują się wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.