Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

§ 1.

Działalność organizacyjna.

 1. Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów zawartych w Statucie szkoły.
 3. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 4. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „Trójkę klasową”. Wszystkie „Trójki klasowe” tworzą Radę Rodziców. Z gremium tego wybiera się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności minimum 50% członków – Prezydium Rady Rodziców.
 5. Prezydium Rady Rodziców składa się z 9 członków, którzy konstytuują się, wybierając spośród siebie:
  – przewodniczącego,
  – zastępcę,
  – sekretarza,
  – członków prezydium.
 6. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób. Komisja ta wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Powołana jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na zebraniu Rady Rodziców.
  W zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej wchodzi:
  – nadzór nad działalnością finansową i realizacją planów pracy poszczególnych komisji i zespołów roboczych Rady Rodziców.
  – Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia minimum dwóch kontroli ogólnych w ciągu roku szkolnego. Wszystkie wnioski i uwagi winny być odnotowane w protokole pokontrolnym.
 7. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze spośród swoich członków dla wykonywania określonych zadań.
 8. Kadencja Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
 9. Członkowie „Trójek klasowych”, Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, których dzieci opuściły szkołę w trakcie kadencji – zostają zastąpieni w drodze wyboru innymi rodzicami.
 10. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu tego organu.
 11. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium – nie rzadziej niż dwa razy w roku i według potrzeb.
 12. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.
 13. Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, wychowawców klas lub dyrekcji.
 14. Konsultacje rodziców z nauczycielami określa Statut szkoły.
 15. Prawa i obowiązki rodziców określa Statut szkoły.

 

§ 2.

Fundusze.

 1. Rada Rodziców gromadzi swoje fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  – składki rodziców (propozycję wysokości składki ustala się co roku na zebraniu ogólnym),
  – z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
  – darowizn,
  – dochodów z imprez,
  – wydawnictw okolicznościowych.
 2. Prezydium Rady Rodziców jest zobowiązane do przestrzegania preliminarza wydatków zatwierdzonego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku.
 3. Głównym gestorem posiadanych funduszy jest Rada Rodziców, a z jego ramienia – Prezydium i dyrektor szkoły.
 4. Jako dokumenty kasowe uznaje się kwitariusze „Kasa przyjmie” i „Kasa wypłaci”, rachunki i oświadczenia.
 5. Istnieją możliwości udzielania pożyczek przez Prezydium Rady Rodziców na potrzeby szkoły i uczniów przy każdorazowym określeniu ich celów i warunków spłaty.
 6. Wydatki dokonywane na rzecz szkoły z konta Rady Rodziców są przedstawiane na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.

 

§ 3.

Cele i zadania Rady

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły i instytucji spraw w tym zakresie.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Organizowanie aktywów rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 4. Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły.
 5. Stała współpraca z organami szkoły i instytucjami z nią współpracującymi.

 

§ 4.

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych.

 1. Obsługą księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzą etatowi pracownicy szkoły.
 2. Praca księgowego i skarbnika jest pracą społeczną.
 3. Prezydium Rady Rodziców ustala dwa razy w roku fundusze nagród dla obsługi księgowo – rachunkowej.
 4. Prezydium Rady Rodziców i dyrektor szkoły prowadzą bezpośredni nadzór nad pracą kasjera i księgowej.
 5. Prezydium Rady Rodziców prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 6. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe.

 1. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodziców.
 2. Prezydium Rady Rodziców zbiera się nie mniej niż 4 razy w roku lub w zależności od potrzeb.
 3. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców jak i Prezydium zobowiązany jest dyrektor szkoły lub jego przedstawiciele.
 4. W sprawach bieżących i ważnych dla życia szkoły organem uprawnionym do podejmowania uchwał jest Prezydium Rady Rodziców. Tryb głosowania jak w § 1 pkt 10.
 5. W wypadku wystąpienia sporu między dyrekcja a Prezydium Rady Rodziców – dyrektor szkoły może zawiesić jego uchwały, nie dłużej jak na 7 dni. W przypadku braku porozumienia, po upływie tego terminu, obie strony mają prawo odwołania się do organu prowadzącego szkołę.
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczątka, przechowywaną wraz z pieczęciami szkoły.

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

05 1320 1449 7650 0895 2000 0001