Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

p. Katarzyna Szymacha - przewodnicząca

p. Magdalena Kmiecik - zastępca przewodniczącej

p. Katarzyna Urbaś - skarbnik

 

Regulamin Rady Rodziców

§ 1.

Działalność organizacyjna.

 1. Radę Rodziców tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie przepisów zawartych w Statucie szkoły.
 3. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 4. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „Trójkę klasową”. Wszystkie „Trójki klasowe” tworzą Radę Rodziców. Z gremium tego wybiera się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności minimum 50% członków – Prezydium Rady Rodziców.
 5. Prezydium Rady Rodziców składa się z 9 członków, którzy konstytuują się, wybierając spośród siebie:
  – przewodniczącego,
  – zastępcę,
  – sekretarza,
  – członków prezydium.
 6. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób. Komisja ta wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. Powołana jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na zebraniu Rady Rodziców.
  W zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej wchodzi:
  – nadzór nad działalnością finansową i realizacją planów pracy poszczególnych komisji i zespołów roboczych Rady Rodziców.
  – Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzenia minimum dwóch kontroli ogólnych w ciągu roku szkolnego. Wszystkie wnioski i uwagi winny być odnotowane w protokole pokontrolnym.
 7. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze spośród swoich członków dla wykonywania określonych zadań.
 8. Kadencja Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
 9. Członkowie „Trójek klasowych”, Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, których dzieci opuściły szkołę w trakcie kadencji – zostają zastąpieni w drodze wyboru innymi rodzicami.
 10. Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu tego organu.
 11. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium – nie rzadziej niż dwa razy w roku i według potrzeb.
 12. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.
 13. Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, wychowawców klas lub dyrekcji.
 14. Konsultacje rodziców z nauczycielami określa Statut szkoły.
 15. Prawa i obowiązki rodziców określa Statut szkoły.

 

§ 2.

Fundusze.

 1. Rada Rodziców gromadzi swoje fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  – składki rodziców (propozycję wysokości składki ustala się co roku na zebraniu ogólnym),
  – z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
  – darowizn,
  – dochodów z imprez,
  – wydawnictw okolicznościowych.
 2. Prezydium Rady Rodziców jest zobowiązane do przestrzegania preliminarza wydatków zatwierdzonego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku.
 3. Głównym gestorem posiadanych funduszy jest Rada Rodziców, a z jego ramienia – Prezydium i dyrektor szkoły.
 4. Jako dokumenty kasowe uznaje się kwitariusze „Kasa przyjmie” i „Kasa wypłaci”, rachunki i oświadczenia.
 5. Istnieją możliwości udzielania pożyczek przez Prezydium Rady Rodziców na potrzeby szkoły i uczniów przy każdorazowym określeniu ich celów i warunków spłaty.
 6. Wydatki dokonywane na rzecz szkoły z konta Rady Rodziców są przedstawiane na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.

 

§ 3.

Cele i zadania Rady

 1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły i instytucji spraw w tym zakresie.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Organizowanie aktywów rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 4. Gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły.
 5. Stała współpraca z organami szkoły i instytucjami z nią współpracującymi.

 

§ 4.

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych.

 1. Obsługą księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzą etatowi pracownicy szkoły.
 2. Praca księgowego i skarbnika jest pracą społeczną.
 3. Prezydium Rady Rodziców ustala dwa razy w roku fundusze nagród dla obsługi księgowo – rachunkowej.
 4. Prezydium Rady Rodziców i dyrektor szkoły prowadzą bezpośredni nadzór nad pracą kasjera i księgowej.
 5. Prezydium Rady Rodziców prowadzi w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 6. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe.

 1. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodziców.
 2. Prezydium Rady Rodziców zbiera się nie mniej niż 4 razy w roku lub w zależności od potrzeb.
 3. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców jak i Prezydium zobowiązany jest dyrektor szkoły lub jego przedstawiciele.
 4. W sprawach bieżących i ważnych dla życia szkoły organem uprawnionym do podejmowania uchwał jest Prezydium Rady Rodziców. Tryb głosowania jak w § 1 pkt 10.
 5. W wypadku wystąpienia sporu między dyrekcja a Prezydium Rady Rodziców – dyrektor szkoły może zawiesić jego uchwały, nie dłużej jak na 7 dni. W przypadku braku porozumienia, po upływie tego terminu, obie strony mają prawo odwołania się do organu prowadzącego szkołę.
 6. Rada Rodziców posługuje się pieczątka, przechowywaną wraz z pieczęciami szkoły.

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

78 1140 2004 0000 3102 8286 5266