Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

Rozpoczęcie pracy Świetlicy szkolnej - 6.30

Zakończenie pracy Świetlicy szkolnej - 17.00

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku

Słoneczna świetlica SP 91 w Łodzi  https://www.facebook.com/groups/220430909606390/

ZAPISY DO ŚWIETLICY

Aby zapisać dziecko na świetlicę (kl. 1–3), należy w sekretariacie szkoły oddać komplet dokumentów:

Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości uczniów, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie, a przede wszystkim wychowują.

Cele zajęć w świetlicy

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć zgodnie z przyjętymi normami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i świątecznych w celu umacniania więź narodowych i rodzinnych,
 • wdrażanie do aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej, państwowej,
 • przygotowanie dziecka do poczucia dumy z historii i kultury Polski,
 • kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych wychowanków,
 • wyrabianie spostrzegawczości,
 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi,
 • pobudzanie fantazji i wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej i muzycznej,
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie czasu wolnego zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka,
 • kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.

Regulamin wewnętrzny świetlicy

Świetlica czynna jest w godzinach 6.30-17.00.

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest przed wszystkim dla dzieci, które muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców.
 2. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci uczęszczające do klas 1-3. W uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc ( na jednego nauczyciela przypada 25 dzieci) dopuszcza się możliwość korzystania z opieki świetlicy uczniom klas starszych po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 3. W świetlicy realizuje się zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny.
 4. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków).
 5. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla chętnych dzieci.
 6. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.
 7. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego w świetlicy.
 8. Wychowawcy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas i pedagogiem.
 9. Przy świetlicy działa koło TPD.
 10. W przypadku nie zgłoszenia się dziecka po lekcjach ? wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.
 11. W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano to w kracie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualną datą (nauczyciele nie zwalniają dzieci na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów).
 12. Rodzice zobowiązani są odbierać dzieci punktualnie (do godz. 17). W przypadku powtarzających się spóźnień rodziców, dziecko nie będzie mogło uczęszczać do świetlicy.
 13. W przypadku trzykrotnego złamania kontraktu świetlicowego (dotyczącego zachowania się na świetlicy)  zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami (oraz podpisanego przez rodziców dzieci) oraz braku odpowiedniej współpracy, dany uczeń nie będzie mógł uczęszczać do świetlicy.

Obowiązki ucznia na świetlicy

Uczeń:

 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i kolegów, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • zgłasza nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzi z sali bez pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i spacerów;
 • słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela, stara się jak najlepiej je wypełnić;
 • nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, stara się cicho pracować i bawić;
 • szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, nie obraża, nie wyśmiewa;
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się, bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych;
 • dba o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie;
 • dba o estetyczny wygląd sali, nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą i swoja własność;
 • bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.